Friday Sep 24, 2021

EP.5 ”รู้ไว้ปลอดภัยแน่ การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช่วงฝนตก”

ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ นอกจากจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่ต้องระวังอันตราย นั่นก็คือ เรื่องของ “ไฟฟ้า” นั่นเองค่ะ ไฟฟ้านะคะ มีทั้งคุณและโทษ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน วันนี้ สสปท.จึงมีความรู้ดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean